Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
olyga'r gyd-berthynas rhwng y goddrych a'r gwrthrych cyfansoddedig sy'n
gwneud ymwybyddiaeth yr hyn ydyw ar unrhyw amser arbennig. Bwriadaeth
yw'r symudiad o'r goddrych sy'n cyfansoddi'r gwrthrych, a'r symudiad o'r
gwrthrych ymddangosiadol sy'n cyfansoddi'r goddrych fel bod ymwybodol. O'r
safbwynt hwn daw'n eglur mai gair anffodus yw 'bwriadaeth' gan ei fod yn
awgrymu ewyllys a phenderfyniad. Gall y rhain ddigwydd, ond yn amlach yr hyn
a ddigwydd yw dechreuad goddefol (passive genesis). Llif ymwybyddiaeth
rhwng y goddrych a'r gwrthrych ymdd.angosiadol, felly, yw bwriadaeth. Yn
fwriadol ni wneuthum ond cyffwrdd yn ysgafn â syniadau Husserl oherwydd
eiddil yw'r berthynas rhwng ffenomenoleg mewn Athroniaeth a ffenomenoleg
mewn Astudiaeth Crefydd, ond mae'n amlwg i rai o themâu a thermau Husserl
dreiddio i mewn i Ffenomenoleg Crefydd.
II
Os gofynnwn beth yw prif egwyddorion Ffenomenoleg Crefydd, yn gyntaf ar
y rhestr daw disgrifiad dadansoddiadol gofalus. Golyga ymatal rhag rhag-
dybiaethau a deongliadau parod er mwyn i'r crefyddau ymddangos yn eu
goleuni pur eu hunain. Erlidir pob gorchudd dogmatig a daw nifer o fanteision
yn sgil y dull hwn o fynd ati. Yn gyntaf mae'r astudiaeth yn dechrau yn y Ue cywir
gyda'r ffenomenau a'r ffeithiau crefyddol. Mae'n wir, wrth gwrs, na ellir meddwl
heb safbwynt blaenorol, ond y gamp yw bod yn ddigon meddwl-agored i
ganiatáu i'r data crefyddol unioni a chaboli ein safbwyntiau. Mewn gair, mae
Ffenomenoleg yn erlid y perygl parhaus o wasgu'r ffeithiau i mewn i fframwaith
parod, yn null Procrustes, nes bod delw'r fframwaith ar y ffeithiau a chanlyniad
hynny yw na ddeuwn wyneb yn wyneb â'r ffeithiau o gwbl. Yn ail mae eglurdeb
yn deillio o'r astudiaeth. Mewn unrhyw bwnc, pwysig yw gwybod am beth y mae
dyn yn ei draethu, a themtasiwn mawr mewn crefydd yw defnyddio termau fel
dyn, pechod, Duw, datguddiad, heb ymdrafferthu i holi beth yw ystyr y geiriau
hyn, neu ymha fodd y maent yn cyfeirio neu ymha gyswllt profiadol yr
ymgartrefant. Mantais arall a berthyn i'r astudiaeth yw bod Ffenomenoleg wrth
ddisgrifio yn hytrach na didwytho yn adeiladu ar y graig. Mae'n bosibl syrthio i
fagl resymegol wrth ddidwytho ond mae disgrifio'n ffenomenolegol a manwl a
gofalus yn gosod sylfaen gadarn i'r astudiaeth. Ymddiddora Ffenomenoleg
Crefydd mewn patrymau cyffredin o ffydd ac ymarweddiad sy'n torri ar draws y
ffiniau rhwng y crefyddau unigol. Ceir proffwydi oddi allan i Israel a chyfrinwyr
oddi allan i Grefyddau'r India. Ond efallai mai astudiaeth o fyth a defod sy'n
cynnig y deunydd mwyaf addawol i'r ffenomenolegwyr, gan fod nodweddion
cyffredinol myth yn cyfeirio at hanfod neu arwyddocâd cyffredin.
Un o arloeswyr cynnar y dull ffenomenolegol oedd W. B. Kristensen, gŵr a
hanfu o Norwy ac a ddysgodd am lawer blwyddyn ym Mhrifysgol Leiden.
Priodol yw sylwi bod traddodiad cyfoethog o astudiaeth ffenomenolegol i'w gael
yn yr Iseldiroedd dros y ganrif ddiwethaf. Ond i ddychwelyd at Kristensen, ei lyfr
enwocaf yw The Meaning of Religion* ac yn y Rhagymadrodd fe rydd H.
Kraemer, a ddilynodd Kristensen i'r Gadair yn Leyden, ddarlun byw o'r dyn
wrth sôn amdano wedi ymgolli mewn byd o amgyffrediad crefyddol a fod yn
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.