Skip navigation

Cristion

 - 

19 Tach./Rhag. 1986

Holi'r Prifathro Emeritws Dafydd G. Davies

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
glawdd Offa ac yn America, eglwysi lle mae'r Beibl yn cael
lle, gallaf eich sicrhau fod y gwahaniaeth rhwng y sefyllfa yn
y mannau hynny a'r sefyllfa gyffredin yng Nghymru yn
syfrdanol.
Gol: Beth yw rhai o'r pethau yr hoffech chi eu gweld nhw'n
digwydd yn ystod cyfnod eich Llywyddiaeth?
D.G.D: Swyddogaeth y Llywydd yw mynd o gwmpas y wlad
fel un sy'n cyflwyno gweledigaeth yr Enwad, ac edrychaf
ymlaen at dderbyn gwahoddiadau a chael cyfle i wneud
hynny. Hoffwn weld yr Enwad yn cymryd amser i edrych ar
sefyllfa'r eglwysi ac yn pennu targed o'r hyn yr hoffai ei weld
a'i gyflawni o fewn i'r pum mlynedd nesaf. Ac mi rydwy'n
teimlo consyrn arbennig ynglŷn â'r weinidogaeth. Yn ôl yr
argoelion presennol dim ond 45 o weinidogion o dan 65
mlwydd oed fydd gyda ni erbyn 1990 a bydd disgwyl iddyn
nhw fugeilio 437 o eglwysi.
Gol: Fel un sy'n dod ynghanol olyniaeth o dair cenhedlaeth o
weinidogion, eich tad o'ch blaen chi a Gwilym eich mab yn
gweinidogaethu yn Hengoed, Cwmaman ac Ynysybwl, mae'ch
consyrn chi, mi wn, yn un difrifol, ond sut ry'ch chi'n gweld y
ffordd ymlaen?
efè0çtít!
Gweddiau a Darllemadau r Nadolig
Gweddi o Gymru
Diolchwn i Ti. o Arglwydd ein Duw, am i Iesu Grist ddod i'n
byd i oleuo tywyllwch ein gaeaf â haul goleuni ei gariad a'i
ras. Diolchwn i Ti am i'r Gair gael ei wneud yn gnawd,
Emaniwel. Duw gyda ni, ac i ni gael gweld ei ogoniant Ef.
Arwain ni'r Nadolig hwn i fyw yn llewyrch y gobaith
Cristnogol. Gwna ni'n addolwyr llawen a diolchgar, gwna
ni'n gymodwyr. trwy ras ein Harglwydd Iesu Grist, yng
Nghymru ein gwlad, a gwna ni, O Dad trugarog a hael, yn
rhai a fydd yn barod i gyfrannu bendithion cariad ein
Gwaredwryn ein hardal a'n gwlad a'n byd y Nadolig hwn a
thrwy'r flwyddyn sydd i ddod.
Gofynnwn hyn yn enw'r Un a ddaeth atom i ymgnawdoli
dy fawredd a'th ewyllys ddwyfol yn ein plith. Iesu Grist
ein Ceidwad.
O'r India
O Dduw, yr hwn a elwaist y bugeiliaid o flaen pawb arall at
grud dy Fab. pâr fod pregethiad yr Efengyl yn peri i'r tlawd
a'r isel a'r gwrthodedig deimlo'n gartrefol gyda Thi: drwy
Iesu Grist ein Harglwydd.
D.G.D: Fy ngweledigaeth i yw gweld sefydlu hanner cant o
ganolfannau y dylid gosod gweinidog ymhob un ohonynt i
Fedyddwyr y cylch. Ail beth yn fy marn i yw adeiladau ac
amser a threfn oedfaon. Mae'r rhain i gyd yn bethau y gellir
eu newid a'u cymhwyso. Cyfryngau ydi nhw ac nid diben. Y
mae gan eglwys o 20 yr un hawl i weinidogaeth ag eglwys o
200 o aelodau, ac y mae'n rhaid cymhwyso'r allanolion er
mwyn sicrhau fod hynny'n digwydd.
Gol: Ry'ch chin sôn am ganolfannau Bedyddiedig, ydych chi
wedi ystyried y priodoldeb o gyd-weithio ag eglwysi ymneilltuol
eraill mewn gweinidogaethau bro mewn ambell i ardal?
D.G.D: Dydw i ddim o blaid dileu enwadaeth, ac mi
roeddwn i yn un o amddiffynwyr y status quo adeg trafod
uno'r pedwar enwad. Mae'n well gen i weld pob enwad yn
trefnu ei dy ei hun. Yn sicry mae hi'n briodol iawn i ni gyfar-
fod â'n gilydd i weld fel y gallwn ni helpu'n gilydd, ac os
wedi'r holl ad-drefnu y bydd rhai o'n heglwysi'n ddi-fugail
byddai'n dda eu gweld yn dod o dan weinidogaeth
gweinidogion o enwadau eraill, yn hytrach na'u bod yn ddi-
fugail. Fel y mae'n rhaid i bawb yn ein gwlad wrth feddyg y
mae'n rhaid i bob Cristion wrth fugail.
Amen.
Amen.
O Dde America
Drugarog a Sanctaidd Dduw, dathlwn mewn llawenydd dy
ddyfodiad atom. Dathlwn gyda gobaith, dathlwn mewn
tangnefedd, achos rwyt Ti wedi dod i'n hachub ni.
Trwy dy ras cydnabyddwn dy bresenoldeb mewn dynion a
merched ymhob ran o'th fyd; trwy dy rym rwyt ti'n ein
rhyddhau ni o afael popeth sy'n rhwystr i'th deyrnas ddod;
trwy dy nerth gall ein bywydau ni gyhoeddi llawenydd a
gobaith: trwy dy ras gallwn weithio o blaid heddwch a
chyfiawnder. Ti yw ffynhonnell ein bodolaeth; Ti yw goleuni
ein bywydau.
Amen.
O Affrica
Gorfoleddwn y Nadolig hwn oherwydd y mae'n Gwaredwr
yn dod i ddwyn llawenydd i ni. Bydded i gân y Baban gael ei
chanu yn ein tir, ar y mynyddoedd. i lawr yn y dyffrynnoedd.
ac ar draws y gwastadeddau, ar bob aelwyd ac ym mhob
gwersyll caeth.
Amen.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.