Skip navigation

Cristion

 - 

39 Maw./Ebr. 1990

Dyfodol darlledu crefyddol

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Beth fydd effeithiau Mesur Darlledur Llywodraeth?
A yw dyfodol darlledu crefyddol yn y fantol?
Ai cyfrifoldeb yr eglwysi yw cynhyrchu rhaglenni crefyddol?
Dyma rai o'r cwestiynau a drafodir yn yr ysgrif hon
DYFODOL DARLLEDU CREFYDDOL
MEURWYN WILLIAMS
Petai angen codi testun i drafod Mesur Darlledu y Llywodraeth,
gellid cynnig: "Yn awr y mae yn aros Ansawdd, Cystadleuaeth,
Dewis, a'r mwyaf o'r rhai hyn yw Dewis".
Yn fras, y prif argymhellion a wneir yn y
Mesur yw-
Ychwanegu Sianel Newydd (Sianel 5)
yn 1993, gyda chweched sianel yn
bosib yn nes ymlaen.
Newid enw Teledu Annibynnol i
SIANEL 3 0 1993 ymlaen.
Ychwanegu dwy sianel loeren
ychwanegol yn 1990 (BSB).
Posibilrwydd o sefydlu gorsafoedd
teledu lleol.
Y sianelau yn cael yr hawl i ariannu eu
hunain trwy dderbyn tâl uniongyrchol
neu trwy werthu hysbysebion.
Y cyfan yn atebol i'r Cyngor Safonau
Teledu (CST).
SAFON NEU SOTHACH?
Bydd pawb ohonom felly yn gweld cynnydd
yn y dewis o raglenni fydd i'w gwylio, ond
eisoes mynegwyd gofid am ansawdd y
rhaglenni rheini. Bydd y gystadleuaeth
hefyd yn un ffyrnig, a hynny bellach rhwng
BBC, ITA a'r gorsafoedd Teledu Lloeren.
Un ddadl a ddefnyddir yw fod y dewis a'r
gystadleuaeth yn mynd i orfodi'r cynhyrch-
wyr ddarparu rhaglenni o ansawdd uchel.
Ond dadl eraill yw y bydd cwmnïau yn rhy
barod o lawer brynu "sothach" o wledydd
eraill er mwyn plesio'r gwylwyr. Dyna
pam meddir y sefydlwyd CST i orfodi a
gwarchod safonau-a hynny, yn ddigon
eirionig, gan Brif Weinidog a ddywedodd
flwyddyn a hanner yn ôl wrth Gymanfa
Eglwys Bresbyteraidd yr Alban: "any set
of social and economic arrangements
which is NOT founded on the acceptance
of individual responsibility, will do nothing
but harm
Ar y cefndir cyffredinol hwn bu
cynrychiolwyr o enwadau a chrefyddau
"Y canlyniad posib fydd
dileu darlledu crefyddol
oddi ar y rhwydweithiau".
gwahanol yng Nghymru yn trafod lle
Darlledu Crefyddol yn y mesur darlledu
mewn cynhadledd yn Llanbed fis
Tachwedd diwethaf. Gwnaed yn eglur gan
Gadeiryddes yr Ymgyrch Dros Deledu o
Safon, Angela Graham, fod rhaglenni fel
crefydd, addysg, celfyddyd, plant a
materion cyfoes, 011 mewn perygl o dan
system ddad-reoli sydd i ddod yn y
dyfodol. Prif siaradwr y gynhadledd oedd
Dr. Colin Morris, Rheolwr y BBC yng
Ngogledd Iwerddon, a bwysleisiodd yr
angen am 'galon' o wasanaeth darlledu
cyhoeddus wrth i ni symud ganol bedlam
electronig.
Ar hyn o bryd mae'n orfodol ar y cyfun-
drefnau darlledu drosglwyddo rhaglenni
crefydd; ond o dan y mesur newydd bydd
yr orfodaeth honno yn cael ei dileu. Yn
ogystal ni bydd y God-Slot, fel y'i gelwir
yn para, a gall cynllunwyr ddarlledu
rhaglenni heblaw rhai crefyddol rhwng
chwarter i a chwarter wedi saith ar nos Sul.
Y canlyniad posib fydd dileu darlledu
crefyddol oddi ar y rhwydweithiau.
"Fe allai'r Mesur Darlledu
ddeffro'r eglwysi i'r
posibiliadau o ymffurfio'n
'gwmníau' i ddarparu rhai
mathau o raglenni".
BETH AM GYMRU?
Y cwestiwn diddorol yw A fydd Cymru yn
wahanol i Loegr? Beth am S4C? Eisoes,
gwnaed ambell ddatganiad am y dyfodol,
yn cynnwys rhoi blaentroed yn y môr
ynglŷn â dyfodol Dechrau Canu, Dechrau
Canmol. A phetai newidiadau'n dod i fod,
a fydde'r eglwysi yn codi llais? Digon
eiddil yw'r ymateb raglenni yn gyffredinol
yng Nghymru. Ond gwaeth fyth, llai o lawer
o ddefnyddio'r cyfryngau fel cyfryngau a
wna'r eglwysi. Ond fe allai'r Mesur Darlledu
ddeffro'r eglwysi i'r posibiliadau o ym-
ffurfio'n "gwmnïau" i ddarparu rhai mathau
o raglenni i'w darlledu gan y
rhwydweithiau. Ymhlith y penderfyniadau
a wnaed yn y Gynhadledd yn Llanbed er
enghraifft, oedd galw am weld mwy o
fynegiant o ffydd o bob math; ac ar S4C
yn arbennig, am fwy o raglenni'n dangos
y weithred o addoli. Tybed a oes i'r
eglwysi swyddogaeth gyflawni'r angen
hwn dan gyfarwyddyd darlledwyr
proffesiynol?
Fe ddigwyddodd eisoes yn America.
Mae cwmnïau NBC ac ABC wedi gwneud
i ffwrdd â'u hadrannau crefydd yn
ddiweddar, ac mae NBC bellach yn rhoi
miliwn o ddoleri'r flwyddyn i'r prif grwpiau
crefyddol wneud rhaglenni sy'n cael eu
cynhyrchu gan yr Interíaith Broadcasting
Commission (Yr Eglwys Gatholig a'r prif
enwadau Protestannaidd) a'r Jewish
Theological Seminary. Os yw'r rhaglenni yn
dod i fyny â gofynion NBC, yna mae nhw'n
cael eu dangos ar y rhwydwaith ac yn cael
eu cynnig i'r cwmnïau lIai sydd yn eiddo
NBC.
Tybed welwn ni sefyllfa fel yna yng
Nghymru yn y blynyddoedd yn dilyn y
Mesur Darlledu Newydd? Os hynny, a
fydd yr eglwysi yn ddigon effro i ymateb
i her yr awdurdodau darlledu sydd
eisoes wedi profi eu hawydd, os yn
bosib, i gynnwys darlledu crefyddol ar
eu taflenni amser? Gall y degawd nesaf
fod yn ddiddorol iawn!
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.