Skip navigation

Cristion

 - 

48 Medi/Hyd. 1991

John Macquarrie

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
1. Y mae Macquarrie'n ddiwinydd cyfoes sy'n edrych ar
gwestiynau diwinyddol o'r safbwynt anthropolegol. Dyn a'i
broblemau ynghanol y sefyllfa gyfoes a'i obeithion ynglyn
â'r dyfodd sy'n bwysig iddo. Mae cynnwys ei ddiwinyddiaeth
yn ei alluogi i gydnabod yr elfen o barhad sy'n bodoli rhwng
Cristionogion a phobl eraill ar y lefel foesol ac ar y lefel
grefyddol, er ei fod ef yn ofalus iawn i egluro'r gwahaniaeth
rhwng eschatoleg Gristionogol a'r hyn a eilw yn scientific
futurism: Yn wir, yn y cyswllt hwn y gwelir ei ddawn ar-
bennig i ddadansoddi gwendidau a pheryglon y ddynoliaeth
nad yw'n medru dirnad nac ymateb i'r sanctaidd ynghanol
bywyd.
2. Wrth iddo bwysleisio dynoliaeth lawn yr Iesu y mae
Macquarrie'n pwysleisio'i gyfoesedd ar yr un pryd. Mae'n ail
ofyn cwestiwn Bonhoeffer: 'Pwy yw Iesu Grist i ni heddiw?'
gan fynnu nad gwirionedd haniaethol yw'r gwirionedd
amdano ond gwirionedd byw a rhyddhaol sy'n gofyn am
ymateb llwyr dyn, ac nid ei ymateb ymenyddol yn unig.
Gwirionedd yw gwirionedd Crist sy'n esgor ar effeithiau
creadigol ac adeiladol. Yn y cyswllt hwn mae gan Mac-
quarrie lawer i'w ddweud am foeseg Gristionogol gan
bwysleisio'r cysylltiad hanfodol rhwng ymchwil hunan
ymwadol y Cristion am gyfiawnder â'r awydd am gymod.
3. Er bod Macquarrie'n feirniadol o bietistiaeth arallfydol
ac yn achub pob cyfle i dynnu sylw Cristionogion at eu
cyfrifoldebau yn y byd, eto y mae ganddo le arbennig i ras
Crist ac i waith yr Ysbryd Glân yn yr Eglwys. Mae'n werth
sôn yn y cyswllt hwn am bererindod ysbrydol Macquarrie ei
hun o Galfiniaeth Eglwys yr Alban at Eingl-Gatholigaeth
sacramentaidd ei naws. Meddai am y Cristion mewn
pamffledyn ar 'Yr Eglwys a'r Weinidogaeth': 'Cred bod
cyflawniad cymeriad yn rhywbeth mwy na ffawd genedigaeth
neu amgylchfyd neu'n ffrwyth ymdrech ddynol ddigymorth,
ond bod gweddi, y sagrafennau a bywyd yn y gymdeithas
Gristionogol o'r pwysigrwydd mwyaf: Meddai wedyn am yr
Ysbryd Glân yn ei lyfr Gostyngeiddrwydd Duw: 'Y mae Ef yn
ein gwahodd ni i fywyd ysbrydol dyfnach, nid yn yr ystyr o
fyfyrio'n dawel ar wirioneddau tragwyddol, ond yn yr ystyr
o adael i'n bywydau gael eu meddiannu a'u cyffroi gan
weddïau a dyheadau'r Ysbryd, ie gan ei wewyr a'i ddio-
ddefaint yn a thros y greadigaeth gyfan, oherwydd y mae
ymdrechu'r Ysbryd yn un â dioddefaint Crist.'
Mae Macquarrie'n awyddus i weld y darlun organaidd o
Dduw sy'n pwysleisio ei gysylltiad gwaredigol â'r byd yn
cymryd lle y darlun monarchaidd ohono, sef yr hen ddarlun
sy'n gosod Duw gyferbyn â'r byd. Nid yn unig y mae'r
diwinydd cyfoes hwn yn pwysleisio perthynas Cristionogion
â'r byd ond mae'n pwysleisio eu safle fel stiwardiaid cyfrifol
creadigaeth Duw wrth iddynt gyd-weithio â phobl eraill i fagu
ymateb mwy cyfrifol tuag at yr amgylchfyd; amgylchfyd a
fygythir mewn modd mor ddifrifol gan awydd hunan
ddinistriol y ddynoliaeth i ymelwa.
Y mae'r Parchg. Athro Eifion Powell yn Athro Hanes yr Eglwys yng
Ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg, Aberystwyth.
NADOLIG LLAWEN!
Y Nadolig hwn cyfarchwch eich cyfeillion
gyda chardiau Nadolig y Llyfrgell
Genedlaethol
Brynrefail yn yr eira (C.C. Hall)
Eglwys Llanbadarn Fawr a'r Llew Du (A. Worthington)
Cynllun ffenest o Eglwys Llanspyddid
Y Llifwr (John Petts)
Mair, yr Iesu a'r Doethion (o lawysgrif Cwrtmawr)
Cyflwyno anrhegion i'r Iesu (o Lyfr Oriau)
Mul a throl yn yr eira (Llandysul c 1890)
Y Doethion ('Cymru'r Plant' 1959)
Rhan o Efengyl Luc (Gwasg Gregynog, 1927)
25c yr un —
Ar gael gyd chyfarchiad Cymraeg neu â
chyfarchiad dwyieithog
Cludiant- £ 2.00 neu 10% ar archebion dros
£ 20.00
I archebu nodwch deitl y cardiau, y nifer, iaith
y cyfarchiad a'ch enw a chyfeiriad ar ddalen
lân o bapur
Anfonwch ef gyda'ch tâl i'r cyfeiriad isod
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth, Dyfed, SY23 3BU
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.