Skip navigation

Cristion

 - 

58 Mai/Meh. 1993

Adnoddau addysg grefyddol : anerchiad allweddol ar addysg grefyddol a'r Cwricwlwm Cenedlaethol /

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Anerchiad allweddol ar Addysg Grefyddol
a'r Cwricwlwm Cenedlaethol
Adnoddau Addysg Grefyddol
Y mae gan yr eglwysi, yn ogystal a'r llywodraeth a'r Awdur-
dodau Addysg Lleol, gyfrifoldeb i gefnogi a hybu addysg
grefyddol yn genedlaethol ac yn lleol. Dyna oedd bwrdwn
anerchiad Archesgob Cymru, y Parchedicaf Alwyn Rice
Jones, mewn anerchiad yn y Ganolfan Genedlaethol Addysg
Grefyddol ym Mangor ar y 5ed o Fawrth.
'Dylai addysg ac addysg grefyddol fod yn
faterion sy'n uchel ar agenda pob un llys
enwadol. Dylai'r eglwysi gyda'i gilydd ar
lefel leol, drwy ymgynghoriad ac nid mewn
cystadleuaeth, sicrhau eu bod yn cael y
corff gorau o Iywodraethwyr er sicrhau bod
eu hysgolion lleol yn gweithredu'n effeithiol
yn ôl y Ddeddf,' meddai'r Archesgob.
CREFYDD A'R CWRICWLWM
Sefydlodd Deddf Addysg 1988 bynciau
craidd a sylfaenol ar gyfer Cwricwlwm
Cenedlaethol. Un elfen a sefydlwyd gan y
Ddeddf oedd y byddai Addysg Grefyddol
yn rhan o'r cwricwlwm seiliol. 'Credaf ei
bod yn angenrheidiol i bwysleisio hyn
unwaith eto,' meddai Alwyn Rice Jones,
'oherwydd cyn belled ag y mae'r Ddeddf
yn y cwestiwn, y mae Addysg Grefyddol yn
bwnc statudol gyda'r un statws yn union
â'r pynciau craidd.' Pwysleisiodd fod y
Ddeddf yn disgwyl i'r cwricwlwm cyfan
gyfrannu at ddatblygiad ysbrydol, moesol,
diwylliannol a chorfforol disgyblion. Y mae
hyn yn gyfrifoldeb ar ysgol gyfan a phob
pwnc yn y cwricwlwm iaith, technoleg,
gwyddoniaeth, ac yn y blaen, yn ogystal ag
Addysg Grefyddol fel y cyfryw. Y mae hefyd
yn gyfrifoldeb ar lywodraethwyr a phob
aelod o staff. Gosodir hyn arnynt gan y
Ddeddf.
Yn ôl darpariaethau'r Ddeddf y mae
tair elfen bwysig y mae'n angenrheidiol
i ysgolion a'r Awdurdodau Addysg Lleol
eu hystyried yn eu trefniadau ar gyfer
Addysg Grefyddol, sef; natur y meysydd
llafur a bennir; darparu 'amser rhesymol'
yn y cwricwlwm ar gyfer Addysg
Grefyddol, a natur yr addoliad a'i
berthynas ag Addysg Grefyddol o fewn
yr ysgol.
'Dylai Addysg Grefyddol
gael cyfran o ddim llai na
5% o amser cwricwlwm
ac y mae cyfrifoldeb ar
brifathrawon a llywod-
raethwyr i sicrhau fod hyn
yn digwydd trwy holl
flynyddoedd ysgol.'
Y MEYSYDD LLAFUR
Rhaid feysydd llafur Addysg Grefyddol
adlewyrchu'r ffaith fod traddodiad cre-
fyddol Prydain yn 'bennaf Gristnogol', ond
rhaid iddynt hefyd roi sylw i'r prif gref-
yddau eraill a geir ym Mhrydain.
'Mae'r gymdeithas aml ddiwylliannol ac
aml gredöl yn realiti ymhob rhan o'n gwlad
ni yma yng Nghymru,' meddai'r Arch-
esgob. 'Ni all ein plant fod wedi eu
haddysgu'n grefyddol onibai eu bod wedi
cael cyfle i glywed, darllen, gweld a dysgu
am gredoau ac arferion crefyddol amryfal
grefyddau'r byd.
'Yn anffodus nid yw'r ymarfer o
Gristnogaeth fel y gwelir hi gan y plant yn
eu hannog i ymateb yn gadarnhaol. Maent
yn gweld nifer fechan iawn o oedolion yn
mynychu mannau addoli Cristnogol;
ychydig o'u cyfodion sydd ag unrhyw
gyswllt ag eglwys neu gapel, neu hyd yn
oed ysgol Sul; nid yw safonau moesol
Cristnogol yn cael eu coleddu; rydym yn
gymdeithas sydd wedi ei chael hi mor dda
fel nad ydym yn gweld yr angen am Dduw.
Dyma brofiad byw y rhan fwyaf o blant ein
hysgolion a dyma eu syniad am
Gristnogaeth.
'Hyn hefyd, hwyrach, fyddai eu
syniadaeth am grefydd drwodd a thro. Ond
wrth gynnwys astudiaeth o greodau ac
arferion crefyddau eraill o fewn cwricwlwm
AG, hwyrach y byddant yn datblygu gael
agwedd mwy cadarnhaol at grefydd yn ei
chyfanrwydd. Maent yn gweld a dysgu am
bobl gyda chredoau dwfn, wedi eu sylfaenu
ar ysgrythurau ac arferion yn cael eu
cynnal ar lefel bersonol. Mae eu ham-
gyffrediad o grefydd fel rhywbeth sydd ag
ystyr iddo ac fel rhywbeth sy'n gallu
effeithio ar fywyd a'r ffordd o fyw o ddydd
i ddydd yn cael ei ddyrchafu.'
AMSER RHESYMOL
Y mae'r meysydd llafur yn ddogfennau
'cyfreithiol' ac y mae cyfrifoldeb ar ysgolion
ddarparu amser addas a digonol
gyflawni'r hyn a ddisgwylir gan y maes
llafur. Bu cytundeb cyffredinol rhwng y
llywodraeth ac Awdurdodau Addysg Lleol
y dylai Addysg Grefyddol gael cyfran o
ddim llai na 5% o amser cwricwlwm ac y
mae cyfrifoldeb ar brifathrawon a
llywodraethwyr i sicrhau fod hyn yn
digwydd trwy holl flynyddoedd ysgol. Ond
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.