Skip navigation

Cristion

 - 

82 Mai/Meh. 1997

Gwleidyddiaeth gobaith : Golygyddol.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Erbyn i'r rhifyn hwn o Gristion eich cyrraedd bydd
yr etholiad cyffredinol wedi'i gynnal a bydd gennym
Iywodraeth newydd. Ar ôl chwech wythnos o ymgyrchu
dibaid ynghyd a'r enllibio defodol a fu'n rhan mor
syrffedus ohono y peth olaf fydd eisiau arnoch fydd
truth boliticaidd. A chytunaf a chi yn galonnog. Ni
hoffwn golli'r cyfle, fodd bynnag, i gymeradwyo un
cyfraniad gwleidyddol a fydd yn aros ymhell ar ôl i
newydd-deb y llywodraeth bresennol bylu sef y gyfrol a
gyhoeddwyd ym mis Chwefror gan Jonathan Sacks, Prif
Rabbi carfan uniongred Iddewon Prydain, o dan y teitl
The Politics of Hope.
RHYDDID YR UNIGOLYN
Er nad oes nemor ddim yn y llyfr sy'n trafod crefydd
yn uniongyrchol, mae mae ei gynnwys yn hynod
berthnasol i Gristnogion (ac Iddewon a phawb arall)
sy'n gofidio am gyflwr cymdeithas ar drothwy'r mileniwm.
Yn ôl Sacks mae gan y gorllewin ddwy gysyniad o
gymdeithas, un sy'n rhoi pwyslais ar ryddid yr unigolyn
a'r llall wedi'i sylfaenu ar yr egwyddor gymunedol. Hyd
yn hyn mae pob plaid wedi cymryd y cysyniad cyntaf yn
ganiataol gyda phobl y Chwith yn rhoi grym i'r
wladwriaeth fel y gall gynorthwyo'r unigolyn i gyflawni
ei amcanion ei hun a phobl y Dde yn tocio ar rym y
wladwriaeth er mwyn cyrraedd yr un amcan. Ond yr
EÌstedcHodGenedloetíiolUrtWGobaîHiCymro Mcri 1997
Ceir nerth a wyneb mebyd
Yn nhir Gwent i Gymru i gyd!
Mae yn awr yn ein cwm ni
Sachaid o groeso i chi
Yn ardal y ffin a thir yr adfywiad y cynhelir prifwyl ieuenctid fwyaf Ewrop yng Ngwanwyn 1997.
Rhoddir croeso twymgalon i chi yn Islwyn ymunwch a ni yno am wyl o hwyl i'r teulu cyfan.
Lleolir yr Eisteddfod ar Barc Waunfawr, Crosskeys, safle hardd yng nghysgod Mynydd Islwyn. Mae yn
yr ardal amrywiaeth gyfoethog o atyniadau twristaidd a gweithgareddau diddorol, y cyfan o fewn
cyrraedd hwylus i'r maes. Nid yw Castell Caerffili nac Amgueddfa Hanes Llancaiach Fawr, ond
ychydig funudau o'rfan.
Dewch i'r maes, i grwydro ymysg y stondinau niferus, i edmygu'r arddangosfeydd, ac i'r pafiliwn, i
weld Cymry ifanc afiaethus ac hyderus ar eu gorau mewn cystadlaethau, sioeau, a seremonïau. Gyda'r
nos, cewch fwynhau cyngherddau o'r safon uchaf.
Tocynnau ar werth o 1 Mai ymlaen. I archebu Rhaglen Swyddogol, cwblhewch y ffurflen isod:
Enw:
Cyfeiriad:
Côd Post Rhif Teleffon:
Dychwelwch at: Sioned Jones-Williams, Trefnydd yr Eisteddfod, Swyddfa'r Urdd, Hall & Pickles, North
Blackvein Ind Estate, Watsville, Crosskeys, Gwent NP1 7PX.
Ffôn: 01495 271168 Cyflunydd: 01495 270860
hyn sy'n sylfaenol i'r ddwy ochr yw hawliau diymwad yr
unigolyn. Pan fo Margaret Thatcher yn mynnu nad oes
ddim mo'rfath beth a chymdeithas, dim ond unigolion a
theuluoedd, a Tony Blair yntau yn dweud nad oes gan
gyfraith gwlad mo'r hawl i ymyrryd i achub plant yn y
groth rhag cael eu herthylu yn groes i ddymuniad y
fam, fe welir pa mor bell mae ideoleg yr unigolyn wedi
teyrnasu. Preifateiddiwyd moesoldeb a'i gyrru o'r byd
cyhoeddus i fyd yr unigolyn: a dyma yn union bwynt
Jonathan Sacks.
YMDDATOD
Yr hyn sy'n amlwg wrth inni wynebu diwedd y ganrif
yw'r ffaith fod moesoldeb gyhoeddus wedi ymddatod.
Fandaliaeth, trais, torpriodas a'r chwôlfa deuluol ynghyd
a'r ymdeimlad cyffredinol o sinigiaeth, dyma'r pethau
sy'n nodweddu'n cymdeithas. Ond a oes modd allan
o'r impasse hwn? Oes medd yr awdur hwn, os
gorseddwn drachefn yr egwyddor gymunedol. Yn ôl y
cydsyniad hwn daw'r unigolyn o hyd i gyflawnder bywyd
nid trwy fynnu hawliau ond trwy ymwadu a'i hun oddi
mewn i'r gymuned y perthyna ef neu hi iddi. A bellach
meddai, mae pobl y Chwith a phobl y Dde yn gweld
hyn ac yn gweithredu yn ei oleuni.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.