Skip navigation

Cristion

 - 

114 Medi/Hyd. 2002

Ehanga' mryd, Ehanga' mryd : Cymorth Cristnogol.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
EH AMGA' MRYD ♦ EHANGA' MRYD
Cymorth Cristnogol
"Fel yr amlhaodd dy fasnach fe'th lanwyd a
thrais, ac fe bechaist." ESECIEL 28:16.
Masnach ryngwladol yw un o'r grymoedd mwyaf pwerus yn
y byd. Y mae'n werth 10,000,000 doler y funud ac mae'n
effeithio ar fywyd pob person ar y blaned.
Does dim amheuaeth fod y ffordd mae'n gweithio
yn ffactor allweddol i benderfynu pa mor gyfoethog neu dlawd
yw pobl yn rhannau gwahanol y byd.
O'i weithredu'n gywir fe allai fod yr ateb gorau i
dlodi byd-eang, gan amddiffyn y gwanaf a'r rhai sydd lleiaf
abl i edrych ar eu hôl eu hunain.
Y mae gan masnach y gallu i greu gwaith, gwella
gofal iechyd a chodi safon byw. Gall ddod â buddsoddiad
ac incwm. Gall helpu i sicrhau cynnyrch a thechnoleg
newydd. Fe allai fod yn ffactor bwysig yn y gwaith o ddileu
tlodi o'n byd.
Does dim rhyfedd fod Kofi Annan, Ysgrifennydd
Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig wedi dweud, "Wrth i ni
ddechrau mileniwm newydd, rhaid cael masnach i weithio
er mwyn y tlodion."
Adyna yw'r broblem sylfaenol. Oherwydd heddiw,
fel ag erioed, dydi masnach ryngwladol ddim yn gweithio er
mwyn y tlodion. Yn wir fe allai condemniad Amos o
fasnachwyr Israel yn yr 8ed Ganrif C.C., "yn sathru'r
anghenus ac yn difa'r tlodion.yn prynu'r tlawd am arian
a'r anghenus am bâr o esgidiau" fod wedi eu llefaru ar gyfer
ein dyddiau ni.
Beth sydd o'i Ie felly?
Un o'r problemau sylfaenol yw fod dwy ran o dair o fasnach
ryngwladol yn cael ei rheoli gan gwmni rhyngwladol enfawr,
ac oherwydd eu maint y mae ganddynt dipyn o ddylanwad
ar y ffordd y mae masnach yn cael ei rhedeg, ac y maent
yn credu fod ganddynt hawl i fwy fyth o ddylanwad.
Y mae Eseciel yn cyhuddo masnachwyr Tyrus(ai
hwy yw America eu dydd?) o ganiatáu i'w llwyddiant mewn
masnach fynd i'w pennau, "trwy dy fedr mewn masnach
cynyddaist dy gyfoeth, ac aeth dy galon i ymfalchïo
ynddo.oherwydd iti dybio dy fod fel duw.
Yn 1995, gyda lot fawr o rwysg a bri heb sôn am
addewidion, fe sefydlwyd y Gyfundrefn Fasnach Byd(CMB),
gyda'r dasg o weithredu ar yr holl faterion sy'n ymwneud â
masnach. Y mae'n gorff sydd â statws cyfreithiol tebyg i'r
Cenhedloedd Unedig, sy'n golygu fod yn rhaid i'w rheolau
gael eu cadw. Os na chedwir at y rheolau gall osod dirwyon
enfawr a sancsiynau.
Fe'i sefydlwyd fel corff democrataidd, gyda phob
un o'r 140 o wledydd sy'n aelodau ag un bleidlais yr un. Yn
ymarferol wrth gwrs y mae'r sefyllfa yn dra gwahanol, gyda
nifer o'r gwledydd tlotaf yn methu fforddio anfon eu
cynrychiolydd yn gyson, os o gwbl. Ar y llaw arall y mae
rhai o'r gwledydd cyfoethocaf yn anfon, yn ogystal â'u
cynrychiolwyr, nifer sylweddol o lobiwyr, sydd fel arfer â
chysylltiad clos iawn â chwmnïau rhyngwladol.
Does dim rhyfedd fod rhai yn cyhuddo'r CMB o fod yn ddim
ond cwmni rhyngwladol sy'n galw ei hun yn gorff cyhoeddus,
sy'n bodoli yn unig er mwyn hyrwyddo buddiannau cwmnïau
rhyngwladol!
Rhan o waith y CMB yw gosod rheolau ar gyfer
masnach ryngwladol, ond yn anffodus mae'n ymddangos
mai nod y rheolau hyn yw cynyddu masnach doed a ddelo.
Dychmygwch e.e. tase Rheolau'r Ffordd fawr wedi eu trefnu
nid er mwyn diogelwch pawb sy'n defnyddio'r ffordd, ond er
mwyn cynyddu'r traffig sydd ar y'ffordd!
Dyna'r gwir am reolau masnach fyd-eang, fe'u crëwyd gan
Iywodraethau a chwmnïau cyfoethog a phwerus er mwyn
hyrwyddo eu buddiannau eu hunain.
Cynyddu Anghyfartaledd
Y mae yna nifer o fesurau dadleuol. Cymerwch e.e. GATS
-Cytundeb Cyffredinol ar Fasnach mewn Gwasanaethau.
Bwriad y cytundeb hwn yw sicrhau fod gwasanaethau
sylfaenol un wlad yn agored i gystadleuaeth ryngwladol.
Wrth gwrs fe bwysleisirfod gan Iywodraeth yr hawl
i ddewis pa wasanaethau y maent am eu cynnwys mewn
unrhyw gytundeb, er mwyn diogelu gwasanaethau
cyhoeddus sylfaenol, ond nid oes gan Iywodraeth yr hawl i
eithrio unrhyw wasanaeth sydd eisoes yn agored i'r sector
preifat. Aphrin fod unrhyw wasanaeth cyhoeddus yn unman
bellach lle nad yw'r sector preifat wedi cael troedle rhywle
ynddo.
A beth sy'n digwydd pan fydd gwasanaeth
cyhoeddus sy'n cael ei redeg yn unol â'r egwyddor o angen
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.