Skip navigation

Cristion

 - 

116 Ion./Chwef. 2003

Blwyddyn ym mywyd gweithgwraig ieuenctid a chymuned cynllun eglwysi Penmaenmawr

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
BLWYDDYN YM MYWYD GWEITHWRAIG IEUENCTID
A CHYMUNED CYNLLUN EGLWYSI PENMAENMAWR
Dechreuodd gweithgareddau Cynllun Eglwysi
Penmaenmawr eleni gyda pharti Blwyddyn Newydd Dda yr
Ysgol Sul. Yn wahanol i lawer o ysgolion Sul lle cynhelir
parti Nadolig, cawn ni ein parti ar ddechrau'rflwyddyn i ail-
ddechrau'r tymor gyda 'BANG'! Sefydlwyd Ysgol Sul
Gymraeg y Cynllun yn 1999 ac erbyn hyn daw tua phymtheg
o blant rhwng 6 a 16 oed at ei gilydd bob bore Sul. Arferai'r
Ysgol Sul gyfarfod yng Nghanolfan Maen Alaw, ond erbyn
hyn mae gennym gartref newydd mewn ystafell newydd
sbon danlli yn Eglwys y Berth. Mae rota o bump o aelodau
capeli'r cynllun yn fy nghynorthwyo a chawn amser hwyliog
dros ben yn dysgu storïau o'r Beibl, lliwio, gwneud gwaith
llaw, chwarae gemau, canu, gwneud posau a mwy! Mae'n
waith prysur bod yn aelod o Ysgol Sui Gymraeg
Penmaenmawr, oherwydd dair gwaith y flwyddyn
Diolchgarwch, Nadolig a Gŵyl Ddewi cynhelir yr hyn a
alwn yn wasanaeth yr Ysgol Sul lle gwahoddir aelodau'r
pedair eglwys sy'n rhan o'r Cynllun i ymuno â'r Ysgol Sul i
foli Duw. Mae'r gwasanaethau hyn yn anffurfiol ac yn
hwyliog dros ben gyda'r plant a'r bobl ifanc yn gyfrifol am
ran helaeth o'r gwasanaeth gyda help Eric wrth gwrs! (Os
am wybod pwy yw Eric, bydd rhaid holi un o aelodau'r Ysgol
Sul neu'rcapel. (CLIW: Mae Ericyn FELYN!!) Daethpwyd
â thymor yr Ysgol Sul i ben fis Gorffennaf gyda gwasanaeth
arbennig undebol yng ngofal y plant a'r bobl ifanc. Roedd
yn gyfle hefyd i gyflwyno tystysgrif ac anrheg i'r holl aelodau
am eu ffyddlondeb.
Edrych Ymlaen
Mae rhan helaeth o'm gwaith fel gweithwraig ieuenctid a
chymuned yn ymwneud â'r bobl ifanc. Sefydlwyd Clwb
Ieuenctid y Cynllun yn Chwefror 2000 ac erbyn hyn mae
deg ar hugain wedi eu cofrestru a daw ugain at ei gilydd
bob Nos lau rhwng 7 a 8:30. Eleni, am y tro cyntaf bu'r
aelodau yn gyfrifol am un o wasanaethau undebol misol y
Cynllun. Fel rhan o'r gwasanaeth, cyflwynasant sgets gyda
golwg fodern ar ddameg y gweithwyr yn y winllan wedi ei
gosod yn ffatri Mike Baldwin o Coronation Street roedd
rhaid bod yno i'w gwerthfawrogi! Y bobl ifanc a minnau fu'n
gyfrifol am ddewis yr emynau ac nid oedd syndod eu bod
yn hollol wahanol i'r emynau sy'n arfer cael eu canu arfore
Sul. Er hyn, roedd pawb yn canu a bu i fwyafrif y gynulleidfa
fwynhau dysgu emynau newydd. Yn aml, y cam cyntaf i
wneud rhywbeth newydd yw'r cam anoddaf, ac wedi cymryd
y cam hwnnw gallwn symud yn ein blaen heb edrych yn ôl.
Un feirniadaeth yn aml ar gapeli Cymraeg yw ein bod yn
rhy ffurfiol ac eithriadau prin yw'r capeli hynny sy'n ymgeisio
i amrywio addoliad a rhoi cynnig ar bethau newydd. Ond,
os am symud ymlaen a bod yn Eglwys fyw ar ddechrau'r
mileniwm newydd hwn, rhaid arbrofi yn ein dulliau o wneud
pethau a chynnwys y 'newydd'. Nid yw hyn yn golygu fod
gan Mererid Mair
rhaid anghofio'n ddoe a'n hetifeddiaeth, ond gall rhoi gormod
o bwyslais ar ein gorffennol amharu ar ein cenhadaeth
heddiw.
Fel ym myd natur, roedd y Gwanwyn yn gyfnod prysur ym
Mhenmaenmawr gyda nifer o weithgareddau yn cael eu
trefnu argyfer pob oed. Cynhelir gwasanaeth Sul y Blodau
undebol rhwng y capeli Cymraeg a'r eglwys Anglicanaidd
Gymraeg ers blynyddoedd bellach ac nid oedd eleni yn
eithriad. Cymerodd rhai o aelodau'r Ysgol Sul ran yn y
gwasanaeth drwy gyflwyno sgets a chân. Roedd cyfnod y
Pasg yn gyfnod cyffrous i'r ddwy Eglwys Bresbyteraidd yn
y pentref wrth i Eglwysi Jerusalem a'r Glyn uno i ffurfio
Eglwys y Berth. Cynhaliwyd y gwasanaeth cyntaf yn yr
adeilad ar ei newydd wedd ar Fore'r Groglith, cyn i'r
gynulleidfa ymuno ag aelodau holl eglwysi'r pentref argyfer
gwasanaeth awyr-agored, dwy-ieithog o flaen y llyfrgell.
Bydd un o aelodau'r eglwys Anglicanaidd yn cario croes
bren ac yn ei gosod yn ganolbwynt i'r addoliad. Dyma un o
ddau wasanaeth awyr agored a drefnir yn y pentref bob
blwyddyn fel tystiolaeth weledol i'r gymuned o'n ffydd fel
Cristnogion. Cynhelir gwasanaeth Pentecost hefyd i lawr
ary promenâd. Mae'r gwasanaeth hwn wastad yn effeithiol
oherwydd fod gwynt go gryf i'w gael mor agos i'r môr, a
chawn amryw yn holi sut y llwyddom i drefnu'r 'special
effects' mor dda!!
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig o ddathliad a diolch am
Eglwys y Berth yn niwedd Ebrill. Cafwyd diolch am waith y
gorffennol, ond roedd y pwyslais ar y dyfodol a'r gwaith
sydd i'w wneud. Mewn cyfnod lle clywir cymaint am gau
capeli a mynegi tristwch am ddirywiad a thrai, cafwyd gwefr
o deimlo awydd i hoelio'n golygon ar ddyfodol newydd yn
hytrach na chanolbwyntio ar broblemau'r gorffennol. Roedd
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.