Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
gan wraig o'r dyrfa, 'Gwyn eu byd y groth a'th gariodd,
a'r bronnau a sugnaist', ond meddai lesu wrthi, 'Nage,
gwyn eu byd y rhai sy'n clywed gair Duw ac yn ei
gadw' (Luc 11:27-28). Cyfrinach gwynfydedd Mair
oedd iddi hi glywed a chadw'r gair.
Ei gostyngeiddrwydd
Ac fel y mae'r sawl sy'n cadw Gair Duw yn ufudd,
mae'r sawl sy'n ufudd yn ostyngedig. Yn ei hemyn,
clywir Mair yn mawrygu Duw am iddo 'ystyried ei
distadledd', ei gwaeledd, hynny yw bod yr Ysbryd
wedi disgyn arni hi yn ei hisel radd. Disgynnodd yr
Ysbrydlle yr oedd dynoliaeth wannaf, croth difywyd,
ond allan o'r cnawd hwnnw ganed un sy'n fywyd ac
yn llawenydd y byd.
Nid yw Duw yn dewis ei bobl yn ôl unrhyw allu
neu gymhwyster ynddynt hwy eu hunain, fel y
cyfryw, ond oherwydd yr hyn y gall ef ei wneud
ohonynt. Allan o ddaear afliniaidd a gwag y creodd
Duw nefoedd a daear a throi'r chaos yn gosmos, ac
anhrefn yn drefn, neu, o'i roi mewn geiriau eraill, allan
o ddim y creodd Duw y byd, ac oni fyddwn ni yn
ddim ni all Duw wneud dim ohonom ni.
Eisteddfodau
Teulu James
Pantyfedwen
Pontrhydfendigaid
2006
ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid
Dydd Gwener, Ebrill 28
Dydd Sadwrn, Ebrill 29
Dydd Llun Gŵyl Calan Mai, Mai 1
Gwobrau hael ym mhob cystadleuaeth.
Tair prif gystadleuaeth gorawl, gyda £ 750 o wobr gyntaf
ym mhob un.
Her Unawd Ø o wobr gyntaf.
hefyd
Yr Wyl Ddrama Mai 19/20
Rhestr Testunau oddi wrth:
Yr Ysgrifenyddion Cyffredinol:
Selwyn a Neli Jones
Glanrhyd, 12 Maesydderwen, Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig, Ceredigion SY25 6EU
Ffôn: 01974 831695. e-bost: glanrhyd@btopenworld.com
Os trwy Mair y ganed bywyd lesu, Duw oedd
awdur ei fywyd. O'r Ysbryd Glân y deilliodd yr hyn
a genhedlwyd ym Mair. Duw gymerodd y cam
cyntaf.
'Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen,
cyn gosod haul na lloer na sêr uwchben,
fe drefnwyd ffordd yng nghyngor Tri yn Un
i achub gwael, golledig euog ddyn.'
Ac fel y daeth bywyd Iesu trwy Mair ond o Dduw,
felly hefyd creadigaeth Duw yw'n bywydau ni. Ar
wahân i ewyllys Duw, nid yw mamolaeth na
mabolaeth yn wynfydedig.
Beth yw ystyr Sul y Mamau i ni, felly? Ai cyfle
i roi teyrnged yn unig i'n mamau? Os dyna yw'n
hymateb, fe allwn yn rhwydd dreulio oriau'r Sul
arbennig hwnnw yn rhywle arall yn hytrach nag
mewn Capel neu Eglwys. Ond i'r addolwr y mae'r
Sul arbennig hwn, wrth ei ddathlu, yn gyfle i
gydnabod mai rhodd Duw yw pob bywyd; mai rhodd
Duw yw mamolaeth, ac mai oddi wrth Dduw y daw
pob peth.
yr unig radd Meistr o'i bath.
MTh
Astudiaethau
Ecwmenaidd
e Dewis o astudiaeth llawn-amser neu'n rhan-
amser
e Nifer o agweddau a datblygiadau
ecwmenaidd
e Canolbwyntio ar anghenion unigolion
01267 676767 www.drindod.ac.uk
Coleg
Tri College
Eglwysig fewn
Prifysgol Cymru
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.