Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
'Mae'r eglwys yn well am roi elusen nag ydyw
am uniaethu gyda phobl: gwell gennym roi
i'r digartref nag eistedd gyda hwy'.
'Ni allwn rannu'r bara toredig heb dderbyn
cyfrifoldeb am fyd toredig'.
'Nid oes rhaid inni chwilio am Dduw yn
unman, oherwydd y mae gyda ni. Nid oes
llwybrau tuag at Dduw; yr unig Iwybr yw ei
Iwybr ef tuag atom ni. Felly y mae pob person
yn fod sanctaidd, wedi ei greu ar ddelw Duw:
dyna fan cychwyn pob dealltwriaeth o'r
Cymun.'
CRISTNOGAETH A'R CREFYDDAU
Yn ddiweddar cyhoeddodd Eglwys Bresbyteraidd
Cymru ddogfen wedi ei pharatoi ar y cyd rhwng y
Panel Athrawiaeth a Bwrdd y Genhadaeth yn
ymwneud â'n perthynas â chrefyddau eraill, a chefais
gyfle i'w gyflwyno yn y Grwp; roedd gwerthfawrogiad
mawr o'r gwaith hwn, a gellir cael copïau ohono o brif
swyddfa'r Presbyteriaid yn yr Eglwys Newydd,
Caerdydd. Testun rhyfeddod i lawer o aelodau TUG
oedd bod Panel Athrawiaeth a Bwrdd Cenhadol wedi
gallu dod i un meddwl ar bwnc mor ddadleuol â hwn!
Yn sicr ni allwn osgoi'r cwestiwn hwn ymhle
bynnag rydym yn byw heddiw, oherwydd bydd
deiliaid crefyddau eraill y byd yn siwr o fod yn
gymdogion inni. Gan hynny, nid mater diwinyddol yn
unig mohono bellach, ond sut i fyw a gweithio gyda'n
gilydd o fewn un gymuned. O leiaf rhaid inni barchu'n
gilydd a cheisio dysgu oddi wrth ein gilydd, ac fel yr
ydym wedi gweld yn ddiweddar, mae camddeall a
cham-bortreadu'n gilydd yn gallu arwain at ddrwg
deimlad a hyd yn oed derfysg ar ein strydoedd.
Ond ni allwn droi o amgylch y cwestiynau hyn
yn hir nes i'r cwestiynau diwinyddol ddod i'r golwg.
Sut ydym ni i ystyried y genhadaeth Gristnogol
heddiw? Ayw'n iawn ein bod yn ceisio troi Moslemiaid,
er enghraifft, at Gristnogaeth? Ai un Duw sydd, a
bod syniadau pobl amdano'n amrywio yn ôl y
datguddiad a gawsant? Os nad ydym yn barod i
dderbyn hynny, rhaid inni un ai ddadlau bod llawer o
dduwiau'n bod, neu bod pobl eraill yn addoli'r hyn
sydd gau. A fyddem yn barod i ddweud hynny wrth
Foslem sy'n llawer mwy defosiynol ei grefydd na ni?
Dechreuodd un pregethwr amlwg annerch
cynhadledd aml-ffydd yn ddiweddar trwy ddweud:
'Felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd Moses yn
ddeddfwr; felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd
Mohamed yn broffwyd; felly y carodd Duw y byd fel
y rhoddodd lesu'n waredwr'. Cofiwn mai o'r un cyff
y tarddodd y tair crefydd honno.
Yn sicr mae gennym ffordd bell i fynd eto cyn y
medrwn ffurfio barn aeddfed yn ein meddyliau'n
hunain ar y cwestiynau hyn, heb sôn am eu trin a'u
trafod mewn ffordd gyfrifol o fewn ein heglwysi. Ond
mae yna elfen o frys inni dyfu mewn dealltwriaeth o'n
gilydd o fewn y gymuned ehangach yn ogystal.
Un gair i gloi
Mae TUG newydd gyhoeddi geiriadur defnyddiol iawn
o dermau eglwysig ('Ecumenical Glossary'), sef
geiriau yr ydym yn eu defnyddio mewn ffyrdd
gwahanol o fewn ein traddodiadau gwahanol. Er
enghraifft, nid yw'r gair 'eglwys' yn golygu'r un peth i
bawb ohonom, na'r gair 'diacon', neu 'presbyter'.
Mae hwn yn adnodd gwerthfawr iawn, ac yn adeiladu
ar lyfryn tebyg a gafodd ei baratoi gan Cytun rai
blynyddoedd yn ôl. Dyna enghraifft arall, dybiwn i, o
Gymru'n dangos y ffordd i weddill Prydain!
DECHRAU CANU
DECHRAU CANMOL
pob nos Sul
S4C
Green Bay
029 20 642387
dechraucanu@green-bay.tv
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.