Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
ABERYSTWYTH
Teyrnged i gyn-fyfyrwyr
Blin gennym gofnodi marwolaeth
Mr. F. Wynn Jones, cyn-fyfyriwr o'r
( oleg ac aelod o'r Llys a'r Cyngor.
(iraddiodd o'r Adran Economeg yma
ym 1923 gydag Anrhydedd yn y Dos-
barth Cyntaf. Treuliodd y rhan fwyaf o'i
fywyd yn y Gwasanaeth Sifil, yn Adran
Ystadegol y Weinyddiaeth Lafur. Drin-
godd i safle gyfrifol iawn ynglyn ag
Ystadegaeth Llafur a bu'n cynrychioli'r
Weinyddiaeth mewn llawer cynhadledd
ryngwladol ar broblemau llafur. Er
mai ystadegaeth oedd ei faes bro-
ffesiynol yr oedd yn wr amryddawn ei
ddiddordebau. Yn ystod ei yrfa'n
fyfyriwr ymddiddorai lawer ym mywyd
a llenyddiaeth Cymru a dilynodd
gyrsiau Cymraeg y diweddar Athro
T. Gwynn Jones. Parhaodd y diddordeb
yma yn Llundain a rhoddodd lawer o
wasanaeth i'r Cymdeithasau Cymreig
yno. Cyhoeddodd erthyglau niferus
mewn cyfnodolion Cymreig a bu'n Drys-
orydd Urdd Gobaith Cymru am gryn
amser; hefyd yn un o Is-lywyddion yr
Urdd. Yr oedd hefyd yn aelod o Gyngor
Cymdeithas y Cymmrodorion ac yn un
o'i His-Iywyddion. Rhoddodd wasan-
aeth gwerthfawr i'r Coleg fel aelod o'r
Pwyllgor Cyllid.
Ychydig ddyddiau cyn i'r 'Nodiadau'
yma fynd i'r wasg daeth y newydd trist
a sydyn am farwolaeth Dr. Idris Jones,
Is-lywydd y Coleg, cyn-fyfyriwr o'r
Adran Gemeg ac, ymhlith llawer o
weithgarwch arall, cefnogwr teyrngar i
Y Gwyddonydd a chyfrannwr helaeth a
gwerthfawr iawn i'w golofnau. Bydd
colli ei bersonoliaeth hynaws, ei bresen-
oldeb addfwyn a'i gyngor doeth yn
gadael bwlch mawr yn Aberystwyth.
Ceir cyfle eto i dalu teyrnged deilyngach
i goffadwriaeth y cyn-fyfyriwr annwyl
yma.
Llongyfarch
Estynnodd Cyngor y Coleg lon-
gyfarchion i Syr Graham Sutton, Is-
Lywydd y Coleg, ar ei ethol yn Aelod
Am Oes o Academi Wyddonol Efrog
Newydd; i Dr. Gwendolen Rees, C.G.F.
(F.R.S.) ar ei hanrhydeddu gan y
(iymdeithas Frenhinol; i Syr William
mrys Jones (cyn-fyfyriwr o'r Adran
\maethyddiaeth) ar ei greu'n Farchog;
Mr. D. G. Pritchard, cyn-fyfyriwr ar
i benodi'n Athro Addysg yng Ngholeg
^bertawe; i Dr. Harry Smith, cyn-
Nodiadau o'r Colegau
fyfyriwr, ar ei benodi'n Athro Ffisioleg
Planhigion ym Mhrifysgol Manceinion
ac i Mr. S. John Dawes, cyn-fyfyriwr o'r
Adran Gemeg, ar ei benodi'n Gapten
Tim Rygbi'r 'Llewod'.
Gallwn ychwanegu at y rhestr uchod
longyfarchion pellach i'r Dr. Gwendolen
Rees, C.G.F., ar ei phenodiad i Gadair
Bersonol yn yr Adran Swoleg. An-
rhydedd a braint i'r Coleg yw cael
parhau i fanteisio ar wasanaeth y
wraig athrylithgar hon. Graddiodd Dr.
Rees o Goleg y Brifysgol yng Nghaer-
dydd yn 1927. Enillodd ei Doethuriaeth
yn 1930 mewn parasitoleg cyn ei
phenodi ar staff Sŵoleg Aberystwyth.
Enillodd radd D.Sc. Prifysgol Cymru yn
1942 ac fe'i penodwyd yn Ddarllenydd
yn 1966. Bu ar deithiau ymchwil yn
Ghana a Bermuda a chyhoeddodd ba-
purau ymchwil safonol niferus iawn ar
Barasitoleg. Y mae'n Gadeirydd Bwrdd
Golygyddol y cylchgrawn Parasitologÿ
ac yn Is-Lywydd y Gymdeithas Bara-
sitoleg Brydeinig.
Ymhlith y rhai a benodwyd gan y
Bwrdd Academig i Gymrodoriaethau
Athrofaol yng Ngholeg Aberystwyth,
pleser yw nodi enw Mr. Edgar Jones,
M.A. (Cymru) cyn-fyfyriwr o'r Adran
Economeg. Graddiodd Mr. Jones gydag
Anrhydedd yn y Dosbarth Cyntaf yn
1938. Wedi dwy flynedd o ymchwil
bu'n Ddarlithydd Cynorthwyol yng
Ngholeg y Brifysgol Abertawe am
flwyddyn cyn ei benodi ar staff y
Trysorlys lIe y gwasanaethodd o 1941
i 1947. Yna fe'i penodwyd i Wasanaeth
Sifil Rhyngwladol Banc y Byd a'r
Gronfa Ariannol Ryngwladol. Ar hyn
o bryd y mae ef yn llywio Gweith-
gareddau Ewropeaidd y G.A.R. (I.M.F.).
Yn ddiau bydd ymweliad Mr. Jones yn
Gymrawd Athrofaol yn gyfle arbennig
i'r Adran Economeg ac i'r Coleg yn
gyffredinol i fanteisio ar ei brofiad
anghyffredin.
Ymddeol
Estynnwn ein dymuniadau gorau i
Mr. John H. Morris ar ei ymddeoliad
o staff yr Adran Economeg wedi deugain
mlynedd o wasanaeth i'r Coleg ag
eithrio bwlch o 1939 i 1945 pan oedd ar
wasanaeth milwrol yn yr India. Gra-
ddiodd John Morris gydag Anrhydedd
yn y dosbarth cyntaf o Ysgol Economeg
Llundain (L.S.E.) yn 1926. Yr oedd yn
un o ddisgyblion disgleiriaf R. H.
Tawney. Bu'n ddarlithydd ym Mhri-
fysgol Lerpwl am ychydig flynyddoedd
cyn dod i Aberystwyth 1le y treuliodd y
gweddill o'i yrfa academaidd tan ei
ymddeoliad. Yr oedd yn un o bileri
mwyaf dibynnol ei adran yn rhinwedd
ei allu fel athro, ei gyfraniadau ysgol-
heigaidd i hanes economaidd Cymru a'i
waith gweinyddol. Rhoddodd lawer o
wasanaeth gwerthfawr y tu allan i'w
Adran hefyd yn rhinwedd ei swydd yn
Is-Ddeon y Celfyddydau am wyth
mlynedd, tair ohonynt wedi i'w Adran
ef ei hun gychwyn y Gyfadran newydd
Economeg ac Astudiaethau Cymdeith-
asol.
Bu am flynyddoedd yn Warden
Neuadd Plunlumon ac yna'n Is-Warden
Pantycelyn. Fe gofia cenedlaethau o
fyfyrwyr am ei gyngor caredig a doeth
a'i ddull mwyn ond effeithiol o weinyddu
ei awdurdod yn y neuaddau yma.
Dymunwn iddo flynyddoedd maith o
dramwy rhwydd yn Aberystwyth a'r
cylch ar ei hoff feisicl.
Penodiadau
Cadarnhaodd y Cyngor ddyrchafiad
yr aelodau a ganlyn o'r staff i safle
Darlithydd uwch: Mr. H. T. Conway
(Addysg), y Drd. H. G. Heller ac
Alun H. Price (Cemeg), Dr. V. I.
Stewart (Biocemeg Amaethyddol) a'r
Dr. E. M. Job (Ffiseg).
Cymeradwyodd Ymddiriedolwyr
Leverhulme Dr. S. R. Hashim, Pri-
fysgol Baroda, India (a enwebwyd gan
Goleg Aberystwyth) yn ddeiliad un o'u
Cymrodoriaethau i Ymwelydd Ysgol-
heigion. Bydd Dr. Hashim yn ymweld
â'r Adran Economeg yn 1971/72.
Penodwyd Dr. I. Ikemoto, B.Sc.,
M.Sc., D.Sc. (Tokyo) yn Gymrawd
Ymchwil Post-Ddoethurol yn yr Adran
Gemeg.
Grantiau
Ni ellir rhestri'r holl grantiau ym-
chwil a dderbyniwyd ond efallai y
caniateir nodi rhai newydd o'u plith
wrth gydnabod dyled gyffredinol y Coleg
i'r amryfal ffynonellau sy'n cynnal ei
waith ymchwil.
Derbyniodd yr Adran Lysieueg a
Microbioleg £ 29,527 o'r C.Y.G. i
gynnal gwaith ymchwil yr Athro J. G.
Morris ar bacteria anaerobig; yr Adran
Gemeg £ 9,482 o'r C.Y.G. at waith yr
Athro J. M. Thomas a Dr. Graham
Williams; yr Adran Ffiseg £ 14,427 o'r
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.