Skip navigation

Y gwyddonydd

 - 

Cyf. 14, Rhif 1 Mawrth 1976

Debygwn i : safbwynt personol ar wyddoniaeth heddiw /

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Debygwn i
AR WYDDONIAETH HEDDIW
Eirwen Gwynn
Tkin pynciau ar ffiniau gwyddoniaeth, fel petai,
y mae amryw o lyfrau diddorol a gyhoeddwyd yn
ddiweddar. Byddai rhai, yn ddiau, yn eu galw'n
ffwlbri noeth. Dyna ymateb adolygydd New
Scientist ar 'Superminds' yr Athro John Taylor,
y mathemategydd o Goleg y Brenin, Llundain,
sydd wedi ymddiddori yng nghampau Uri Geller
ac wedi ei argyhoeddi mai nid hud-ddewinydd
twyllodrus mo hwnnw.
Dirmygus i'r eithaf hefyd oedd adolygiad New
Scientist ar 'The Secret Life of Plants' gan Peter
Tomkins a Christopher Bird, yr olaf yn fywydegydd
ac anthropolegydd. Tybiaf, er gwaethaf cynnwys
rhai honiadau anodd iawn eu derbyn, bod y llyfr
hwn yn haeddu gwell triniaeth. Mae'n cyflwyno
arolwg ar fyd y planhigion a'u perthynas â'r
ddynoliaeth a hynny, fe honnir, yn ôl darganfydd-
iadau diweddaraf gwyddonwyr o lawer disgyblaeth.
Fe gynhwysir, beth bynnag, tua 400 o gyfeiriadau.
Mae sôn yn y llyfr am blanhigion yn dangos
rhywbeth tebyg i deimladau, yn ymateb i gerddor-
iaeth (yn hoffi'r clasuron ond yn gwywo wrth
glywed 'rock' !), yn cyfathrebu â dyn ac yn cael eu
defnyddio i ganfod celwydd, ymysg llawer o
weithgareddau syfrdanol eraill. Nid rhyfedd hyn
hwyrach os derbyniwn ni honiad Syr Jagadis
Chandra Bose, F.R.S., fod gan blanhigion, fel
anifeiliaid, gyfundrefn nerfol.
Gwyddonydd o Indiad oedd Bose, uchel iawn ei
barch am ei ymchwil ddyfal a gwreiddiol yn ei
Sefydliad Ymchwil yn Calcutta. Dywed yr Encyclo-
paedia Britannica fod ei waith ym maes ffisioleg
planhigion cymaint o flaen ei amser fel na ellid ei
werthfawrogi'n fanwl.
Ond nid y syniad fod gan blanhigion gyfundrefn
nerfol oedd y peth anoddaf i'w dderbyn gen i yn y
llyfr hwn eithr yr honiad bod planhigion yn medru
trawsnewid elfennau yn ôl breuddwyd yr alcemeg-
wyr a bod yr honiad yn seiliedig ar waith yn
Rothamstead yn dangos fod planhigion fel pe'n
medru tynnu o'r pridd fwy o elfennau nag sydd
yn y pridd, yn arwain i'r casgliad eu bod nhw'n
SAFBWYNT PERSONOL
trawsnewid yr elfennau yn y pridd i elfennau eraill
mwy at eu pwrpas. Ni chlywais i am hyn erioed
o'r blaen.
Ymddengys fod yr Athro Pierre Beranger,
Cyfarwyddwr Labordy Cemeg Organig yn yr
École Polytechnique, Paris, wedi dod i'r un
casgliad ar ôl gwneud miloedd o fesuriadau dros
gyfnod o flynyddoedd a chael eu cadarnhau hefyd
gan nifer o arbrofwyr eraill. Cydnebydd yr Athro
bod ei ganlyniadau yn ymddangos yn amhosibl.
"Radionics"
Yn y llyfr rhyfedd hwn ceir triniaeth helaeth
hefyd ar 'radionics' a ffotograffiaeth 'Rirlian'.
Mae yr Athro W. A. Tiller, Cadeirydd Adran
Gwyddoniaeth Defnyddiau, Prifysgol Stanford, yn
egluro 'radionics' fel hyn: 'Y syniad sylfaenol yw
fod pob unigolyn, organeb neu ddeunydd, yn
ymbelydru ac yn amsugno egni trwy gyfrwng maes
unigryw o donnau sy'n arddangos rhyw nodwedd-
ion geometrig, o amlder a phelydredd. Maes grym
estynedig yw hwn sy'n bod o gwmpas pob ffurf ar
fater, byw neu farw. Cyffelybiaeth ddefnyddiol yn y
fan hyn yw'r atom ffisegol sy'n ymbelydru'n gyson
ynni electromagnetig yn y ffurf o donnau oherwydd
symudiad ôl a blaen ei ddeupol trydanol a'i
ysgogiadau gwres. Po gymhlethaf y deunydd,
cymhlethaf yw ffurf y don. Mae pethau byw, fel
dynion, yn allyrru spectrwm cymhleth iawn o
donnau y mae rhannau ohono yn gysylltiedig â
gwahanol organau a systemau'r corff.'
Techneg a ddyfeisiwyd i dynnu lluniau o'r maes
hwn o ynni yw ffotograffiaeth Kirlian. Honnir bod
y lluniau a geir yn gyffelyb i'r 'aura' mae rhai pobl
tra theimladol yn ei weld o gwmpas pawb a hefyd
bod y goleuadau Kirlian yn fflachio gryfaf yn yr
union fannau ar y corff sy'n bwysig mewn
'acupuncture' (ac y mae hwnnw'n dechrau dod yn
barchus yn awr !).
Un a fu'n brysur ym maes 'radionics' ddiwedd
y ganrif ddiwethaf oedd Dr. Albert Abrams.
Datblygodd 'flwch Abrams' gan honni y medrai,
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.