Skip navigation

Y gwyddonydd

 - 

Cyf. 18, Rhif 1 Mawrth 1980

Y Gymraeg yng ngwyddoniaeth a thechnoleg ein colegau : y ffordd ymlaen /

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Y Gymraeg yng Ngwyddoniaeth a
Thechnoleg ein Colegau-y Ffordd Ymlaen
Yn enedigol o Fryneglwys, Clwyd, derbyniodd ei addysg yn Ysgol Gymraeg Llanelli
ac Ysgol Ramadeg y Bechgyn yn y dref honno. Graddiodd mewn ffiseg yng Ngholeg
y Brifysgol, Aberystwyth, ac yno hefyd y derbyniodd ei ddoethuriaeth ar destun ffiseg
yr atmosffer. Bu am ddwy flynedd yn Labordy Clarendon, Rhydychen, yn gweithio ar
ffiseg tymheredd isel cyn ei benodVn ddarlithydd ym Mhrifysgol Reading. Er 1970 ef
yw Dirpwy Gyfarwyddwr Cymreig y Brifysgol Agored.
Gweithredodd Dr. Wynne fel Ysgrifennydd Gweithgor y Gymdeithas Wyddonol ar
y Coleg Cymraeg.
GYDA degawd cyntaf bodolaeth y Gymdeithas
Wyddonol Genedlaethol yn prysur ddirwyn i ben,
nid anaddas efallai oedd i'r Gymdeithas yn ei
chyfarfod blynyddol ar faes Eisteddfod Caernarfon
drafod adroddiad yn ymwneud ag addysg wyddonol
a thechnolegol drwy gyfrwng y Gymraeg. Oher-
wydd, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, mae
oblygiadau addysgol yn rhwym wrth amcanion y
Gymdeithas. Wedi'r cwbl, proses o addysgu yw
ymarfer ac ymgyfarwyddo a thrin a thrafod
gwyddoniaeth a thechnoleg drwy'r iaith Gymraeg
ac, yn hyn o beth, gall y Gymdeithas ymfalchïo
yn ei chyfraniad yn ystod y Saithdegau. Mae
Y GWYDDONYDD yntau yn gwneud cyfraniad
pwysig yn yr un maes a dichon nad amherthnasol
i'w swyddogaeth yw'r ystyriaethau a'r casgliadau a
gynhwysir yn yr adroddiad. Amcan yr erthygl hon
felly yw bwrw golwg ar gynnwys yr adroddiad
yma — 'Y Gymraeg yng Ngwyddoniaeth a Thech-
noleg ein Colegau-y Ffordd Ymlaen'.
Mae'r adroddiad yn ffrwyth llafur gweithgor a
sefydlwyd gan y Gymdeithas Wyddonol ym 1977
'i ystyried y gwahanol argymhellion ynglyn â
sefydlu Coleg Cymraeg gan roi sylw arbennig i'r
oblygiadau o safbwynt gwyddoniaeth a thech-
noleg'. Ar yr wyneb, beth bynnag, ymddengys
cylch gorchwyl y Gweithgor yn ddigon cyfyng.
Ond fel yr adlewyrcha'r teitl, ni theimlai'r Gweith-
gor y gallai wneud cyfiawnder â'r pwnc o gyfyngu
ei sylw i'r gwahanol gynigion ynghylch sefydlu
Coleg Cymraeg sydd wedi ymddangos yn ystod y
blynyddoedd diwethaf. Yn hytrach, dewisodd
ymgymeryd ag arolwg pur eang ar addysg wydd-
onol a thechnolegol drwy gyfrwng y Gymraeg gan
gynnwys addysg ysgol yn ogystal â choleg. Cymer-
wyd y cam yma gan na fu (hyd y gwyr y Gweithgor)
ROWLAND WYNNE
Dr. ROWLAND WYNNE
astudiaeth systematig o swyddogaeth addysgol ein
hiaith yn y maes dan sylw, ac ni ellid rhoi tegwch
i'r argymhellion ynghylch y Coleg Cymraeg heb
yn gyntaf feddu rhyw fath o weledigaeth ynghylch
addysg wyddonol a thechnolegol yn y Gymraeg yn
gyffredinol.
I hyrwyddo'r amcan yma cymerodd y Gweithgor
gam deublyg. Rhoddwyd ystyriaeth yn gyntaf i
le'r Gymraeg ar sail egwyddor ym myd gwyddon-
iaeth a thechnoleg, ac yn ail ceisiwyd darganfod
pa ddefnydd addysgol a wneir o'r Gymraeg yn y
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.